Obchodní podmínky portálu

Obchodní podmínky užívání portálu RychleReference.cz

I. Základní ustanovení

1. RychléReference.cz je internetový portál, který umožňuje svým Uživatelům ukládání a zveřejňování jejich zkušeností, názorů a doporučení na zboží a služby poskytnuté jim Dodavateli, a to formou referencí vyjadřujících hodnocení kvality a úrovně zboží a služeb, se kterou se u daného Dodavatele setkali.
2. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Uživatelů při využívání Portálu.
3. Vstupem na Portál Uživatel stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek a zavazuje se jimi řídit.

II. Výklad pojmů

Podmínky – tyto obchodní podmínky užívání portálu www.rychlereference.cz, dostupné na stránce Obchodní podmínky portálu
Portál -  portál rychlereference.cz dostupný pod: www.rychlereference.cz.
Provozovatel - Miloš Junek
Uživatel – uživatel internetu přistupující na stránky Portálu za účelem vyhledávání, prohlížení, vytváření, vkládání a zveřejňování Referencí. 
Dodavatel – Uživatel registrovaný na Portálu jako poskytovatel služeb či dodavatel zboží. 
Reference – komentáře a hodnocení zboží a služeb Dodavatelů.

III. Registrace na Portálu

1. Registrace, přístup a užití Portálu je pro Uživatele zdarma.
2. Registrací vzniká Uživateli na Portálu uživatelský účet. Při registraci vyplní Uživatel uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno a heslo zabezpečují přístup k uživatelskému účtu. Tyto údaje není Uživatel oprávněn poskytnout třetím osobám, ani není oprávněn jinak umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám. Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele. Uživatel je za případné zneužití svého uživatelského jména nebo hesla plně odpovědný.
3. Uživatel je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a v případě jejich změn je aktualizovat.
4. Uživatel je oprávněn vystupovat na Portálu pouze pod jedním uživatelským jménem a používat pouze jeden uživatelský účet. 
6. Zrušení registrace (uživatelského účtu)
a) Provozovatel může kdykoliv zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě porušení těchto Podmínek nebo právních předpisů.
b) Uživatel může požádat o zrušení svého uživatelského účtu. 

IV. Užívání Portálu, práva a povinnosti Uživatele, odpovědnost

1. Reference smí být vložena pouze Uživatelem, kterému bylo konkrétním Dodavatelem dodáno zboží nebo poskytnuta služba nebo který byl v kontaktu s Dodavatelem za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby. 
2. Provozovatel upozorňuje na skutečnost, že Reference vyjadřují subjektivní názor Uživatele, a jako takové nemusí poskytovat úplnou a pravdivou informaci o kvalitě zboží či služeb Dodavatelů.
3. Uživatel je plně odpovědný za jím vložené Reference, poskytnuté informace, jakož i za jiná jednání uskutečněná na Portálu.
4. Uživatel se zavazuje, že:
- na Portál bude vkládat pouze pravdivé a věcné informace související s daným tématem;
- nebude užívat Portál v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či těmito Podmínkami;
- se zdrží jednání, které by vedlo k poškozování konkurence či bylo nekalou soutěží;
- nebude zneužívat Portál k osobním útokům vůči jiným osobám nebo jinému neetickému jednání; 
- nebude používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které by mohly negativně ovlivnit či ohrozit chod Portálu či práva ostatních Uživatelů.
5. Na Portál je zakázáno vkládat Reference, které: 
- jsou svým obsahem v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy;
- obsahují vulgarismy a urážlivé výrazy;
- vyzývají k násilí nebo rasové, náboženské či etnické nenávisti;
- neoprávněně zasahují do soukromého a rodinného života.
6. Uživatel prohlašuje, že je autorem Referencí (jejichž obsahem mohou být texty, obrázky a přílohy), které vkládá na Portál nebo mu bylo vlastníkem práv k těmto obsahům uděleno oprávnění k jejich zveřejnění.  Vložením Reference dává Uživatel Provozovateli souhlas k užití Reference v rámci Portálu, a to ve formě zpřístupnění třetím osobám, reprodukce a úpravě Reference bez ohledu na to, zda se jedná o autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona či nikoli. Provozovatel je oprávněn udělit právo k užití Reference třetím osobám. 
7. Provozovatel je oprávněn odstranit jakoukoli Referenci bez udání důvodu, a to zejména pokud je Reference v rozporu s těmito Podmínkami, právními předpisy, dobrými mravy, nesouvisí s tématem nebo je jakkoli schopna poškodit Provozovatele, Dodavatele jakož i ostatní Uživatele. Provozovatel není povinen o odstranění Reference Uživatele informovat.
8. Portál je předmětem autorského práva a jako takový je chráněn ve smyslu ustanovení autorského zákona. Uživatel není oprávněn bez souhlasu Provozovatele, jakožto vykonavatele majetkových autorských práv k Portálu, kopírovat, pozměňovat, distribuovat, prodávat nebo pronajímat jakoukoli část Portálu či jinak zasahovat do majetkových práv Provozovatele vztahujících se k Portálu. 
9. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby Uživateli vkládané Reference a informace byly kvalitní, pravdivé a v souladu s těmito Podmínkami. Nenese však žádnou odpovědnost za obsah a formu informací a Referencí, případné chyby nebo nepravdivé údaje vložené Uživateli.
10. Provozovatel neručí za škody, které vznikly použitím nebo následkem použití Portálu. Služby Portálu jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a Provozovatel nečiní vůči nim žádná prohlášení ani neposkytuje žádné záruky. 

V. Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů (dále jen „Osobní údaje“). Ochrana Osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel se zejména zavazuje, že nebude takové údaje nijak zneužívat, ani poskytovat třetím osobám s výjimkou údajů těch subjektů, které se zveřejněním vyslovily souhlas.
2. Uživatel souhlasí se zpracováním svých Osobních údajů, které uvedl v rámci registrace na Rychlereference.cz a prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Provozovateli pro účely Rychlereference.cz odvolat písemným oznámením doručeným na adresu: .
3. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
4. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Uživatel souhlasí se zasíláním této informace na e-mailovou adresu, která je uvedena v jeho uživatelském účtu na Portálu.
5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky a nabývají platnosti a účinnosti dne 1.12.2013.
2. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či doplňovat tyto Podmínky, když o takovéto změně či doplnění budou Uživatelé informováni zveřejněním jejich posledního nového a úplného znění na Portálu, případně jiným vhodným způsobem.
3. Pokud se některé ustanovení těchto Podmínek stane neplatným, neúčinným či nevynutitelným, platnost, účinnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím není dotčena, ledaže by takové neplatné, neúčinné či nevynutitelné ustanovení nebylo možné oddělit od ostatních ustanovení těchto Podmínek. Takové neplatné, neúčinné či nevynutitelné ustanovení bude nahrazeno jiným platným, účinným či vynutitelným ustanovením, významově co nejbližším tomu ustanovení, které se stalo neplatným, neúčinným, či nevynutitelným.
Reklama:
Event Arena
Od roku 2000 jsme uspořádali pro naše klienty přes 1600 eventů. Jeden z těch příštích může být ten Váš! Potřebujete podpořit vztah se zaměstnanci, chcete se zaměřit na rozvoj vztahů se zákazníky, hodláte zlepšit image značky či produktu nebo jinak podpořit prodej? Pokud ano, my Vám s tím rádi pomůžeme!
první reklamní.cz
Grafické a DTP práce. Ofsetový a rotační tisk. Velkoplošná a řezaná reklama. Webové prezentace a webhosting. Fotopráce. Využijte našich dlouholetých zkušeností k řešení Vašeho problémů. 
Maloobchod s ostatním zbožím; Ambulantní a zubní péče; Zdravotní péče; Pronájem a správa nemovitostí; Nespecializovaný velkoobchod; Lékařské potřeby;